VAPAAEHTOISTEN KOULUTUS

KYMMENEN TUNNIN PERUSKURSSI

Kymmenen tunnin peruskurssi käsittää seuraavat kokonaisuudet:

  1. Mistä vapaaehtoistyössä on kysymys? Mitä vapaaehtoisilta odotetaan? Tehtävänkuvaus avataan. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia vapaaehtoisilla on? Toimintaperiaatteet. Vuorovaikutuksen mallin harjoittelu. Sitoumuslomake. Kurssilaisten omia kysymyksiä. Kohtaamisharjoituksia erilaisissa tilanteissa.
  2. Vanhuuteen ja olemassaoloon liittyvät kysymykset. Muuttuvatko elämänarvot iän myötä? Miten kohdata olemassaoloaan kyselevä ja pettynyt vanhus. Kuoleman ottaminen puheeksi ja kuoleman kohtaaminen. Luopumisen kysymykset. Vanhuksen itsemurha. Kurssilaisten omia kysymyksiä. Kohtaamisharjoituksia.
  3. Vanhuus ja viisaus. Millainen on vanhenevan ihmisen maailma? Fyysinen kunto ja henkinen vireys. Saattohoidon läsnäolo vapaaehtoistyössä. Sairaudet ja niihin vapaaehtoisena suhtautuminen. Kurssilaisten omia kysymyksiä. Kohtaamisharjoituksia.
  4. Ikääntyneiden erilaisten apuvälineiden käytön opettelua (moottori-/hoitosänky, pyörätuoli, rollaattori, näkövammaisen saattaminen). Kurssilaisen oman vapaaehtoistehtävän nimeäminen, omavanhuksen tapaaminen ja tehtävään välineiden kuten ID-kortti ja kulkukortti taloon antaminen kuittausta vastaan. Kurssilaisten omia kysymyksiä.
  5. Kurssitodistusten jako ja tietysti Juhlakahvit.

 

VAPAAEHTOISTEN PEREHDYTYS JA LISÄKOULUTUS

Vapaaehtoisille järjestetään kerran kuussa ryhmätyönohjaus. Yksilötyönohjaukset ovat tarjolla vapaaehtoisen niin halutessa. Työnohjaus on suositeltavaa jokaiselle, joka toimii vapaaehtoistehtävässä. Koulutettu työnohjaaja tapaa säännöllisesti vapaaehtoisia ja on kaikin tavoin heidän tukenaan.

Vapaaehtoisista muodostetaan 6 – 8 henkeä käsittäviä vertaistiimejä, joissa he luottamuksellisessa ilmapiirissä käyvät keskenään läpi omaa tapaansa toimia tehtävässään sekä tehtävän herättämiä tunteita. Tiimien on tarkoitus kokoontua itsenäisesti ryhmän keskuudesta vuosittain valitun vetäjän johdolla. Niin työnohjaus kuin vertaistiimikin ovat osa tehtävään kasvamisen ja kouluttautumisen rakennetta ja samalla vapaaehtoisten yhteisöllisyyttä kehittävää toimintaa.

Kymmentuntisen peruskoulutuksen käytyään vapaaehtoinen saa lisäksi lisä- ja täydennyskoulutusta erilaisin ajankohtaisin aihein. Koulutusaiheina ovat mm. ikäihmisten erilaiset riippuvuudet, hätäensiapukoulutus ja mielenterveyden ensiapukoulutus. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan pitkälti yhdessä erilaisten alan yhteistyötahojen kanssa.

Vapaaehtoisemme saavat lisäksi säännöllistä virkistystä! Tällaisia ovat esim. oma Raamattu- ja rukousryhmä, yhteiset ruokailut, vierailut teatteriesityksissä ja konserteissa. Olemme erittäin avoimia vapaaehtoisten itsensä esille nostamille virkistysideoille.

Tule mukaan saamaan ja jakamaan sitä hyvää, jota Luojamme meille kaiken aikaa lahjoittaa!